Spanyolnátha művészeti folyóirat

Vass Nóra

Mókuskerék

a sebesség állandó, a fordulat változik

33

arti | csókám hallod | micsoda régi nótát hallok

sej-haj dínomdánom | micsoda mártást perget az én szakácsom

húzd rá bélám | betyár a kedvem mókus fordul | kerék meg billen

ej-haj dinnyém mákom | ezt a csuda mártást rogyig zabálom

hopp hát rókát várasd | perdüljön táncra a táncos lábas

ég a talpam tudd meg | míg ezt a rántást bírjuk dehogy halunk meg

 

húzd rá bélám betyár a kedvem | mókus fordul kerék meg billen

perdülj fordulj halomba mákom | ezt a csuda mártást rogyig zabálom

munka frontján égek | mókuskeréknek vetek véget

perdülj fordulj átok | a serpenyőben szarmártást látok

húzd rá bélám betyár | a kedvem mókus fordul kerék meg billen

ej-haj dinnyém mákom | ezt a csuda mártást rogyig zabálom

 

45

articsók | ám hallodmi | csoda régi nótát hallok

sej-haj dínomdán | ommicsoda mártást perget | az én szakácsom

húzd rá bélámbe | tyár a kedvem mókus for | dulkerék megbill | en

ej-haj dinnyémmá | kom | ezt a csuda mártást rogyig zab | álom

hopphá | t rókát várasd | perd | üljön táncra a táncos lábas

ég a talpam tudd meg | míg ezt a rántást b | írjuk dehogy halunk meg

 

húzd rá bélámbe | tyár a kedvem | mókus for | dulkerék meg billen

per | dülj for | dulj halomba mákom | ezt a csuda m | ártást rogyig zabálom

munkafront | ján égek | mó | kuskeréknek vetek véget

per | dülj for | dulj átok | a serpenyőben szarm | ártást látok

húzd rá bélámbe | tyár | a kedvem mókus for | dulkerék megbill | en

ej-haj dinnyémmá | kom | ezt a csuda m | ártást rogyig zab | álom

 

78

art | i | csókám hallod | mi | csoda régi nótát hall | ok

sej-haj dínomdán | om | micsoda m | ártást perget az én szak | ács

húzd rá bél | ám | betyár a kedv | em mókus fordul | kerék megbill

ej-haj dinnyé | mák | ezt a csuda mártást rogy zabál

hopphá | rókát váras | düljön táncra | lábas

ég a talpa | meg | míg ezt | tást bírjuk de | hogy halunk meg

 

húzd rá bél | tyár a kedvem | mók | for | ker | meg billen |

dülj | dulj | lomba má | ezt a csuda márt | zabál |

nka | ontján ég | mó | kuskerék | nek vet | vég

perdü | fordu | tok | enyőben szar | tok

húzrá bél | ám betyár | a edvem | kus dul | rék meg bill | en

ej-aj | dinny má | csu | má | ást ro | gyig zabá | lom |